Υπηρεσίες

 • Αποψιλώσεις μεταλλικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Κοπές πλοίων
 • Κοπές μηχανημάτων βαρέως και ελαφρύ τύπων
 • Εκποιήσεις βιομηχανικών προϊόντων οργανισμών δημοσίων ή άλλων φορέων
 • Οριστική διαγραφή και απόσυρση ΟΤΚΖ
 • Παραλαβή και μεταφορά ΟΤΚΖ
 • Αγορές ΟΤΚΖ
 • Συμβάσεις παραλαβών ΟΤΚΖ δήμων
 • Συμβάσεις παραλαβών ΟΤΚΖ αντιπροσωπειών αυτοκινήτων
 • Παραλαβή και ανακύκλωση μεταλλικών υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών
 • Παραλαβή και ανακύκλωση μεταλλικών οικιακών απορριμάτων δήμων
 • Ανακύκλωση παλαιού σιδήρου (scrap)
 • Ανακύκλωση μετάλλων
 • Ανακύκλωση καλωδίων

Ωφέλη

Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η ανακύκλωση μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Παλαιός Σίδηρος

Ο παλαιός σίδηρος (σκραπ) αποτελεί σήμερα την πρώτη ύλη παρασκευής χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς και εκλαμβάνεται ως ένα ιδιαίτερης αξίας εμπορικό αγαθό. Οι τιμές του καθορίζονται από τα διεθνή χρηματιστήρια. Η εταιρία ασχολείται με την ανακύκλωση παλαιού σιδήρου-σκραπ. Διαθέτει πλούσιο μηχανολογικό εξοπλισμό για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία του, και παραλαμβάνει το σύνολο των ποιοτήτων που περιγράφουν τον παλαιό σίδηρο (σκραπ).